สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบกำหนดการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2565 การทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6  ในวันเสาร์ที่ 11  กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นม.3  ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป. 1 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 , การประเมินห้องเรียนคุณภาพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ผลการคัดกรองการอ่านและการเขียน ชั้น ป.1 – ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ,ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัล จำนวน 16 รางวัล  , รายละเอียดสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายโรง (ข้อมูล ณ วันที่   10 มกราคม 2565) ,ายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล (ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565) และแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2