ชี้แจงการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 184 รายการ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงกำหนดการในแข่งขัน , การเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารประกอบการแข่งขัน , การเบิกจ่ายงบประมาณและการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้
 1. ห้ามนำนักเรียนออกเดินทางในเวลากลางคืน
 2. ตรวจสอบ และเลือกเส้นทางโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยก่อนการเดินทางทุกครั้ง
 3. ตรวจสอบ/มาตรฐานรถต้องมีใบอนุญาต พระราชบัญญัติ ประวัติพนักงานขับรถ/เด็กรถ
 4. ดูแลความปลอกภัยของนักเรียนและครูเป็นอันดับแรก
 5. ให้จัดทัศนศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ควรละเว้นการเดินทางระยะไกลหากไม่จำเป็น
 6. ให้ความสำคัญกับการทำสัญญา (TOR) โดยให้เน้นเรื่องความปลอดภัยกับผู้ว่าจ้าง โดยระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างชัดเจน
 7. ถ้าขับไกลเกินกว่า 4 ชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องจัดพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ
 8. กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่เป็นภูเขาลาดชันและคดเคี้ยว ให้ใช้รถโดยสารชั้นเดียวในการเดินทาง
 9. รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทางต้องมีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น
 10. ต้องกำหนดให้มีครูที่เป็นผู้ควบคุมอย่างน้อย 2 คน และต้องผลัดกันทำหน้าที่คอยกำกับ ดูแลพนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถ้าสังเกตเห็นว่าพนักงานขับรถง่วงหรือหลับใน หากไม่แน่ใจให้สั่งพักรถหรือหยุดการเดินรถชั่วคราวทันที
 11. การเดินทางไกล ควรกำหนดให้มีการพักรถทุกๆ 2 ชั่วโมง
 12. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562