ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลไปสู่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนคุณภาพ พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก ด้วยการขับเคลื่อน PA โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษา เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยการให้เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่าย คัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน PA และ PLC นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด การดำเนินงาน เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านห้วยหละ รร.บ้านสันปูเลย รร.บ้านดง รร.บ้านห้วยปันจ๊อย รร.บ้านล้องเครือกวาว และรร.วัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ,มอบเกียรติบัตรรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ มอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเด็กดีเด่น ได้แก่ ด.ญ.ณิชาภัทร นาคดี นร.รร.บ้านสันปูเลย  , มอบเกียรติบัตรรางวัล จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่ ด.ญ.ณิชาภัทร นาคดี นร.รร.บ้านสันปูเลย  และมอบเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนเงิน เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบภาวะยากลำบาก (ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต 2) ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายอานนท์ หล้าหนัก ผอ.รร.ชุมชนบ้านป่าไผ่ นายต้องเก่ง วรรณห้วย ผอ.รร.ห้วยปันจ๊อย นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติ ผอ.รร.บ้านดง นายเอกพงษ์ โปธามูล ผอ.รร.บ้านทุ่งข้าวหาง นายนิมิตร ปัญญายอง  ผอ.รร.วัดวังหลวง และนายชิตพล เตจ๊ะ ผอ.รร.บ้านห้วยกาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน