สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2567 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์สพป.ลำพูน เขต 2)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2567 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์สพป.ลำพูน เขต 2) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ จากคำของบประมาณของกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบวงเงินที่สพฐ.แจ้งจัดสรร โดยพิจารณาตามความขาดแคลนจำเป็น โดยพิจารณาตามเกณฑ์และเงื่อนไขแต่ละรายการตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2