ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่2/2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2