ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลไปสู่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนคุณภาพ

พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 15 รายการ 159 รางวัล และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะยากลำบาก จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2