ประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่จะดำเนินการใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการให้กับนางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผอ.สพป.พะเยา เขต 2