สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  มอบหมายให้นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะนิเทศ ติดตามฯ จาก สพฐ. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน  ได้แก่ รร.วัดวังหลวง  รร.บ้านดง และรร.บ้านหนองปลาสะวาย เพื่อนำเครื่องมือไปใช้และดำเนินกิจกรรมตามที่คณะติดตาม ทีมวิจัย ครูปฏิบัติการอารยเกษตร ครูโรงเรียนโค้ช ร่วมกันออกแบบและให้คำปรึกษา และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนกลับการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการนำเครื่องมือไปใช้ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง