สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 เพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและตามความเหมาะสม จำนวน 116 ดวงประกอบด้วย ท.ช.บุรุษ 13 ดวง ท.ช.สตรี 21 ดวง ท.ม.บุรุษ 10 ดวง ท.ม.สตรี 17 ดวง ต.ม.บุรุษ 3 ดวง ต.ม.สตรี 10 ดวง จ.ม.บุรุษ 2 ดวง เหรียญร.จ.พ.บุรุษ 16 เหรียญ และเหรียญร.จ.พ.สตรี 24 ดวง  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2