สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบที่ 2) เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลในการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2