สพฐ.กำกับ ติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญสพฐ. และนายขจร เสวี ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษสศศ. ที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อกำกับ ติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2565 และรับฟังผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม ดังนี้ ในรุ่นที่ 1  โรงเรียนแกนนำได้แก่โรงเรียนบ้านม่วงสามปี  โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ โรงเรียนบ้านป่าคา และโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ , โรงเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านห้วยหละ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านห้วยแทง โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และโรงเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 ส่วนในรุ่นที่ 2 โรงเรียนแกนนำได้แก่โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านไม้สลี และโรงเรียนบ้านปวง และโรงเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชุาอุทิศ) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านฮั่ว และโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดให้การต้อนรับ