สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมต้น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมต้น เพื่อทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเติมเต็มสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้กันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้ nano bot ,kidbrigth, microbit จากเพื่อนครูที่ร่วมเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2