สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hand – on) ตามหลักปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และ การรู้คิด (Meta – Cognition) โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.บ้านม่วงสามปี รร.ชุมชนบ้านป่าไผ่ รร.อนุบาลวังดิน รร.บ้านแม่เทย รร.บ้านห้วยหละ รร.บ้านต้นผึ้ง รร.บ้านห้วยปันจ๊อย รร.บ้านหนองปลาสะวาย รร.บ้านนากลาง รร.บ้านก้อจัดสรร รร.บ้านปวงคา(ประชาอุทิศ) รร.วัดบ้านดง(คาบุญประชาถกล) และ รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2