การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ( Assessment for Learning)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ( Assessment for Learning) เพื่อพัฒนาครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำผล RT , NT และ O-NET ไปใช้วางแผนการประเมินผลในระดับชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2