สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับการนิเทศ และกำหนดให้มีการทดลองใช้หลักสูตรดังกล่าว ในพื้นที่เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2