สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืออร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดตั้ง เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 18 เครือข่ายขึ้น เพื่อสร้างกลไกที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบและมาตรฐาน การนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2