การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน ZOOM Meeting)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2