การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน สนับสนุนการผลิตจัดหา และการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากลาย  รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จำนวน 72 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2