“การอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2565 “การอบรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนพิการทุกประเภท , เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตามที่กำหนดใน IEP ของแต่ละบุคคล , เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการอ่าน เขียน และการคิดคำนวณ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพื่อส่งเสริมให้ครู และบุคลากร          ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยมีผู้รับการอบรมจากโรงเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียน จำนวน 78 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2