“การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565“

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อรับนโยบายและข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ในด้านของการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน , รายงานผลการขับเคลื่อนของพื้นที่สู่คุณภาพผู้เรียน , พาน้องกลับมาเรียน ระยะที่ 2 , การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนคุณภาพ  4 ภูมิภาค โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน