นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียนนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้การต้อนรับ อาจารย์ฉัตรียา เลิศวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และทีมงาน BBL Thailand ที่ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียนนำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) พัฒนาการอ่านการเขียนตามแนว BBLและให้คำชี้แนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานให้ครูผู้สอนของโรงเรียนวัดบ้างดงและโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และโรงเรียนบ้านห้วยแทง และโรงเรียนบ้านดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียนคือ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็นและใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ด้านครูผู้สอน คือ ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนและด้านโรงเรียน คือ  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และเพื่อให้โรงเรียนแกนนำเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะนิเทศและให้การต้อนรับ