สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่4/2565)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่4/2565) เพื่อร่วมกำพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)ของอบจ.ลำพูน เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565 จำนวน 1 โครงการ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)ของอบจ.ลำพูน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 13 โครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน