สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนนักปฏิบัติมุ่งเน้นนวัตกรรม ( Community Of Practice to Innovation) ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชน นักปฏิบัติมุ่งเน้นนวัตกรรม ( Community Of Practice to Innovation) ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) จำนวน 37 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างและจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆได้ โดยรับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2