ประชุมคณะกรรมการนำข้อมูล Link บนเว็ปไซต์ สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30น.ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการนำข้อมูล Link บนเว็ปไซต์ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ทั้ง 43 ข้อ และนำส่ง Link เพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากสพฐ. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2