สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษาลำพูน เขต 2

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 59 คน เข้ารับการอบรม การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่