สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักเรียนเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูนมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 รางวัลให้แก่ สพป.ลำพูน เขต 2 , การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่10 , บุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2565 , โรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีอยู่ในระดับดีมาก , การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 , และรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2