การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting ในประเด็นเร่งด่วน จำนวน 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียนและโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2