สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 18 ท่าน ได้แก่ น.ส.จินตนา อุปหนอง รร.บ้านศรีเตี้ย , นางวันวิสา เทพวงค์ รร.บ้านเหล่ายาว ,นางยุวฏี เตจ๊ะ รร.บ้านเหล่ายาว , นางดวงฤทัย ลำพุทธา รร.บ้านเหล่ายาว , น.ส.ปาริชาติ ศรีวงศ์ รร.บ้านหนองสูน , นางนราลักษณ์ กันทะวัง รร.บ้านหนองสูน , น.ส.ณัฐธิดา อิ่นน้อง รร.บ้านหนองปลาสะวาย , น.ส.ชัญญานุช วงศ์ปัญญา รร.บ้านหนองปลาสะวาย , น.ส.ปรัชญาภรณ์ ใจปินตา รร.บ้านหนองปลาสะวาย , น.ส.ดาววรักษ์ หลวงโปธา รร.บ้านหนองปลาสะวาย , นางภัทราวรรณ ไชยวงศ์ รร.บ้านสันปูเลย , นางแอ้ว เชียงแขก รร.บ้านสันปูเลย ,น.ส.ศิริพร โพวิลัย รร.บ้านม่วงโตน , นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร รร.บ้านม่วงโตน , นายธนาศักดิ์ นิธิเกษมสมบัติ รร.บ้านม่วงโตน , น.ส.กฤษณา สุภามงคล รร.บ้านม่วงโตน, น.ส.พุทธิยา ใจอินถา รร.ไทยรัฐวิทยา 48 และน.ส.ธัญญารัตน์ เขื่อนมณี รร.ไทยรัฐวิทยา 48