สร้างความเข้าใจและการรับรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังมน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ สร้างความเข้าใจและการรับรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังมนให้กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนบ้านแม่เทย  ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายสพฐ. และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21