สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

วางแผนการอบรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมวางแผนการอบรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวังหลวง เพื่อร่วมกันวางแผนการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน , เพื่อขยายเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ไปสู่โรงเรียนในสังกัด, เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการน้อมนำอารยเกษตรสู่สถานศึกษาโดยใช้โคก หนอง นาโมเดล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2