สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร สพป.ลำพูน เขต 2 ( 18 พ.ค.65 )

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก จำนวน 6 ราย ดังนี้ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นางสุภาพ กุมาพันธ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ,  นางกาญจนา ต๊ะอุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,น.ส.สุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ , นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายมิตรประชา จันทร์ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2