ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของครอบครัวและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน บ้านเรียนน้องชุบ น้องนา น้องวี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของครอบครัวและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน บ้านเรียนน้องชุบ น้องนา น้องวี โดยคณะทำงานด้านการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ปี ให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป และตัดสินผลการจบการศึกษา