ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามหน้าที่สถานีแก้ปัญหาหนี้สินสพป.ลำพูน เขต 2 , การยื่นขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือยินยอมการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับบำนาญในสังกัด , การตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร , การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน(บำเหน็จค้ำประกัน) และการลงนามในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2