ประชุมสัมมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูสามารถพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลต่อการลดภาระงานของผู้เรียน พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live