ติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับงานชอบงานด้านความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2