การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 และผ่านระบบVideo Conference (google meet) เพื่อชี้แจงข้อราชการงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไปให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบและดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับด.ญ.ธนันชพร ทากาศ นักเรียนรร.บ้านแม่เทย , เกียรติบัตรโครงงงานคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับรร.บ้านก้อจัดสรร ,รร.บ้านห้วยหละ ,รร.บ้านแม่ลาน และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนเงินเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบสภาวะยากลำบาก(ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต 2) ให้กับนายบัณฑิต กันธิวัง ผอ.รร.บ้านไม้ตะเคียน ,นายสนุก แปงชัย ผอ.รร.บ้านปวง, นายศรีสมพร จำศรี ผอ.รร.บ้านห้วยบง , นายยงยุทธ อุตขา ผอ.รร.บ้านหล่ายท่า ,นายสายัณห์ แก้วโขง ผอ.รร.บ้านล้องเครือกวาว และนายอภิชาติ แสนเรือน ผอ.รร.วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)