สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก  ในการแสวงหาเทคนิค วิธีการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 78 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต