รับทราบแนวทางการนิเทศและติดตามผลการดำเนินการมิติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สพฐ.(จังหวัดลำพูน)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. นายชายชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมรับทราบแนวทางการนิเทศและติดตามผลการดำเนินการมิติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สพฐ.(จังหวัดลำพูน)ของโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้าง และโรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวพระราชทานอารยเกษตรที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป