สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เพื่อให้การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2