ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”(เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”(เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) เพื่อปรึกษา หารือ วางแผนขับเคลื่อนและขยายผลโครงการสู่เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ด้วยกระบวนการ ALRN เพื่อรองรับนโยบาย สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2