ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด การวิเคราะห์โครงการ และนำเข้าข้อมูลโครงการ (M1 – M5) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (M6) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2