สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้า/ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด (26 มกราคม 2565)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมกันรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2