สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายนิรัญ เหลืองอร่าม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ และนายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างรวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน