สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานสพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS การควบคุมและจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และเทคนิควิธีการที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบรรหาร – แจ่มใส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1