สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM จากสพฐ.