การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป

พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบ     เกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 49 รางวัล , มอบเกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 6 รางวัล , มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ จำนวน 1 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง , มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 19 รางวัล และมอบรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2564 ระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทสถานศึกษา รร.บ้านห้วยแพ่ง ประเภทนักเรียน ด.ญ.ณิชาภัทร นาคดี นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก จำนวน 5 ราย , มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 ราย และมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือศูนย์กักกันและเฝ้าระวังสังเกตุอาการรร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จำนวน 1 กระสอบ  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2