ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565) เพื่อร่วมกันพิจารณาการทบทวนการวิเคราะห์สถานภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และทบทวนประเด็นวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ และโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของจังหวัดลำพูน, ยุทธศาสตร์สพฐ. ,และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 และในโอกาสเดียวกันนี้ นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางปิยธิดา ดอนชัยสกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2