ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) จากสพฐ. เพื่อเป็นแนวทางในการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2