เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้น.ส.จันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความห้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และเร่งรัดให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน