อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน ตามแนวทาง BBL ระยะที่ 2 ด้วยระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน ตามแนวทาง BBL ระยะที่ 2 ด้วยระบบออนไลน์ ตามนโยบายสพป.ลำพูน เขต 2 พลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาการอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ” เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 228 คน  โดยใช้นวัตกรรมกุญแจ 5 ดอก ตามแนวทาง Brain-Based Learning (BBL) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียรรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ตามแนวทาง BBL ได้